Wojskowe Biuro Emerytalne w Łodzi
Fundusz socjalny

Fundusz socjalny

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych oraz przekazywania środków funduszu socjalnego między wojskowymi organami emerytalnymi /Dz. U. z 2009 r. Nr 107, poz. 890 z późn. zm./ oraz art. 27 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin /Dz. U. 2017.2225 j.t.z późn. zm./ świadczenie socjalne może być przyznane, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 90% trzykrotności najniższej emerytury, lub jeżeli dochód na świadczeniobiorcę prowadzącego jednoosobowe gospodarstwo nie przekracza 95% trzykrotności najniższej emerytury.

Od dnia 1 marca 2018r. kwota najniższej emerytury wynosi 1029,80 zł.

1. Przy obliczaniu dochodu na jednego członka rodziny uwzględnia się sumę miesięcznych przychodów bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku lub, w przypadku utraty dochodu, z miesiąca, w którym wniosek został złożony, po odliczeniu miesięcznego obciążenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych, miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, składki na ubezpieczenia społeczne określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, kwoty dodatku pielęgnacyjnego i zasiłku pogrzebowego określone w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, kwoty otrzymanych w tym miesiącu świadczeń rodzinnych, o których mowa w przepisach o świadczeniach rodzinnych.

Do dochodu nie wlicza się:

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
 • wartości świadczeń w naturze,
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

2. Za członków rodziny uznaje się:

 • małżonka,
 • dzieci niepozostające w związku małżeńskim własne, małżonka, przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej
  a) do ukończenia 16. roku życia,
  b) do zakończenia nauki w szkole, jeżeli ukończyły 16. rok życia, nie dłużej jednak, niż do ukończenia 25. roku życia, nawet, jeżeli pobierają naukę poza miejscem zamieszkania,
  c) bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo całkowicie niezdolne do pracy lub niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym do 16. roku życia oraz do 25. roku życia

Świadczenie socjalne przyznaje na WNIOSEK świadczeniobiorcy, wojskowy organ emerytalny w ramach posiadanych środków na ten cel. /wzór wniosku znajduje się w zakładce DRUKI/

3. Do wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego świadczeniobiorca powinien dołączyć:

 • zaświadczenie o dodatkowych dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku lub oświadczenie o ich braku,
 • zaświadczenia o dochodach członków rodziny uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku lub oświadczenia o i ich braku,
 • zaświadczenie o kontynuacji nauki dzieci powyżej 16. roku życia,
 • oryginalne lub potwierdzone za zgodność przez właściwy organ dokumenty potwierdzające zdarzenia losowe, klęski żywiołowe, przewlekłą chorobę lub inne wskazane we wniosku przyczyny powodujące pogorszenie warunków materialnych.

4. Świadczeniobiorcy mogą ubiegać się o następujące rodzaje świadczeń socjalnych:
a) zapomogi pieniężnej
b) zwrotu kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej
c) częściowego zwrotu kosztów leczenia w sanatoriach, uzdrowiskach oraz zakładach rehabilitacyjnych.

5. Łączna wysokość przyznanych świadczeń socjalnych nie może w ciągu roku kalendarzowego przekroczyć kwoty stanowiącej dziesięciokrotność najniższej emerytury.

6. Zapomoga pieniężna przyznawana jest nie częściej niż raz na kwartał.

7. W przypadku ubiegania się o zwrot kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej do wniosku należy dołączyć rachunek lub fakturę za wyżej wymienioną opiekę. Zwrot poniesionych kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej w ciągu roku kalendarzowego nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dziewięciokrotność najniższej emerytury.

8. Częściowy zwrot kosztów pobytu i leczenia świadczeniobiorcy lub członków jego rodziny w sanatoriach, uzdrowiskach oraz zakładach rehabilitacyjnych przyznaje się w wysokości 10% kwoty stanowiącej trzykrotność najniższej emerytury.
Częściowy zwrot kosztów, o którym mowa powyżej, przyznaje się raz na dwa lata kalendarzowe na podstawie rachunku lub faktury, za jeden pobyt skierowany przez uprawnione podmioty, nie dłuższy niż 21 dni kalendarzowych.

9. Pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla dzieci pobierających rentę rodzinną po żołnierzu, którego śmierć nastąpiła w związku z wykonywaniem zadań służbowych przyznaje się dwa razy w roku kalendarzowym, w wysokości kwoty stanowiącej trzykrotność najniższej emerytury.
Pomoc na kontynuowanie nauki przyznawana jest na podstawie zaświadczenia o kontynuowaniu nauki.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych